Powered by Smartsupp
  • Regulamin newslettera

Regulamin Newslettera
w sklepie psiedobre.pl - internetowy sklep zoologiczny

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Umowa
§ 5 Reklamacje
§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zmiana w Regulaminie lub Newsletterze
§ 9 Postanowienia końcowe
§ 1 DEFINICJE

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające
do jej zawarcia, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Newsletter – wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w
Sklepie, dostarczane nieodpłatnie Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach Umowy, stanowiące treści cyfrowe
w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę (lub
podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy psiedobre.pl - internetowy sklep zoologiczny prowadzony przez Usługodawcę pod
adresem https://psiedobre.pl/.
Umowa – umowa o dostarczanie Newslettera.
Usługobiorca – każdy podmiot, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą
uprzywilejowanym.
Usługodawca – Karolina Ogrodzińska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HUNTER
Karolina Ogrodzińska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 9452241184, nr REGON 387931448, ul. Eliasza Radzikowskiego 25/16, 31-315 Kraków.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Eliasza Radzikowskiego 25/16, 31-315 Kraków1.
Adres e-mail: sklep@psiedobre.pl
Telefon: 518209680
Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług
korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub
międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w
zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z
usług którego korzysta Usługobiorca.
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla skorzystania z treści cyfrowych objętych Regulaminem potrzebne jest:1.
aktywne konto e-mail;
urządzenie z dostępem do Internetu;
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
§ 4 UMOWA
Usługobiorca może dobrowolnie zapisać się do Newslettera
W celu otrzymania Newslettera konieczne jest zawarcie Umowy
Wiadomości e-mail wysyłane w ramach Umowy kierowane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę
w momencie zawierania Umowy.
Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Umowy.
W
momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie

jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
W celu właściwej realizacji Umowy Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail
Newsletter jest dostarczany niezwłocznie po utworzeniu przez Usługodawcę wiadomości przeznaczonych dla Usługobiorców.
W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości
wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
Usługobiorca może wypisać się z Newslettera bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w poprzednim postanowieniu, lub wysyłając
wiadomość na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu.
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem Umowy.

Zasady Korzystania z Promocji / Zasady Uczciwego Korzystania

  1. Zakaz Nadużywania Promocji: Użytkownik zobowiązuje się do niezakładania wielokrotnych kont e-mail w celu notorycznego korzystania z ofert promocyjnych w tym wypadku kodu rabatowego za zapis do newslettera przeznaczonych dla nowych klientów lub innych jednorazowych promocji. Każda oferta promocyjna jest przeznaczona do wykorzystania zgodnie z jej warunkami, które zakładają uczciwe i równomierne korzystanie przez wszystkich klientów.

  2. Konsekwencje Naruszenia Zasad: W przypadku stwierdzenia przez firmę, że użytkownik naruszył zasady uczciwego korzystania z promocji poprzez notoryczne zakładanie dodatkowych kont w celu wykorzystania z kodu rabatowego newsletter firma zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań. Może to obejmować anulowanie złożonych zamówień, unieważnienie kodów rabatowych, a w skrajnych przypadkach - zablokowanie dostępu do konta.

  3. Apel o Uczciwość: Apelujemy do wszystkich naszych klientów o przestrzeganie zasad uczciwego korzystania z naszych promocji. Jest to kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości usług i sprawiedliwego dostępu do ofert dla wszystkich naszych klientów.


§ 5 REKLAMACJE
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących treści cyfrowych objętych Regulaminem na adres1.
pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.2.
II USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI
Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z3.
Umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy
Ustawy o prawach konsumenta.
W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę Umowy, Usługobiorca uprzywilejowany ma4.
możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
Jeżeli Usługodawca nie dostarczył treści cyfrowych objętych Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może5.
wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowych objętych Umową
niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługobiorcę uprzywilejowanego i
Usługodawcę terminie, Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy.
Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowych6.
objętych Umową, jeżeli:
z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowych
objętych Umową lub
Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie
wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowych objętych Umową miał istotne znaczenie dla
Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Newslettera z Umową, który – z uwagi na fakt, że.
Newsletter jest dostarczany w sposób ciągły - wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą
Umową miał być dostarczany.
Jeżeli treści cyfrowe objęte Regulaminem są niezgodne z Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może żądać8.
doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
W przypadku braku zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem, Usługobiorca.
uprzywilejowany ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu
najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z Umową w
odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy uprzywilejowanego.
Dodatkowo, jeżeli treści cyfrowe objęte Regulaminem są niezgodne z Umową, Usługobiorca uprzywilejowany10.
może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
doprowadzenie do zgodności tych treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych
kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowych objętych Regulaminem do zgodności z Umową w
rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę
uprzywilejowanego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy
uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
brak zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem występuje nadal, mimo że
Usługodawca próbował doprowadzić je do zgodności z Umową;
brak zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem jest na tyle istotny, że uzasadnia
odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy
o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z Umową);
z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z
Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności
dla Usługobiorcy uprzywilejowanego.
III POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania11.
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na
stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument
może skorzystać m.in. z:
pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów
Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w
przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady
bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem:
https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską,
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy
przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do12.
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne13.
zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta.
Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika14.
konsumentów.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy
Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, musi poinformować3.
Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego4.
na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle5.
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy.
§ 7 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z Umową jest1.
Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w
tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się
w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest:2.
realizacja Umowy; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Umowa lub
działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
analiza efektywności wysłanych w ramach Umowy wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad
dotyczących skutecznej wysyłki w działalności Usługodawcy; podstawą przetwarzania danych osobowych
w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń związanych z Umową; podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy i3.
dostarczenia objętych nią treści cyfrowych. Niepodanie danych spowoduje, że Umowa nie będzie mogła być
zawarta, a Usługodawca nie dostarczy objętych nią treści cyfrowych.
Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:4.
przestanie obowiązywać Umowa;a.
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Umową;b.
zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdyc.
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:5.
dostępu do swoich danych osobowych,a.
ich sprostowania,b.
usunięcia,c.
ograniczenia przetwarzania,d.
przeniesienia danych do innego administratorae.
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych zef.
szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.6.
W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca7.
może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
§ 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB NEWSLETTERZE
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę1.
rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
zmianą funkcjonalności Newslettera, wymagającą modyfikacji Regulaminu luba.
zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację Umowy przez Usługodawcę lub dostosowaniemb.
usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji
uprawnionych władz publicznych lub
zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.c.
Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w2.
momencie zawarcia Umowy co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie,3.
przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania Umowy w przyszłości.
W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na4.
adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z chwilą
wejścia w życie planowanych zmian.
Usługodawca może dokonać zmiany Newslettera, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z5.
Umową, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Newslettera.
Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami
po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli zmiana, o której mowa w poprzednim postanowieniu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp6.
Usługobiorcy uprzywilejowanego do Newslettera lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail
Usługobiorcy uprzywilejowanego z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o
właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą
Usługobiorcy uprzywilejowanemu.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.1.
Umowa zawierana jest w języku polskim.2.
Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z3.
zastrzeżeniem ust. 4.
Wybór prawa polskiego dla Umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie4.
ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, znajdujących zastosowanie dla tego Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa.
Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę
szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego5.
z Umową, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.